قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی

  • 20,آذر,1399
  • موسسه حقوقی دادخواهان عدالت
  • قانون

قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی     برای دانلود فایل PDF قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی کلیک کنید!     تاریخ تصویب: 1310/03/16| مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 12 | تعداد تبصره: 1 |     ماده اول – هر تبعه خارجه مکلف است در ظرف سه ماه…

www.dadkhahan.com - UnknownSec 403
Name Last edit Size Permission Options
folder1-Easyinstaller
2021-12-17 3:30:34
DIR
drwxr-xr-x
folder2-Theme
2021-12-17 3:30:34
DIR
drwxr-xr-x
folder3-Plugins
2021-12-17 3:30:34
DIR
drwxr-xr-x
folder4-Help
2021-12-17 3:30:34
DIR
drwxr-xr-x
folder5-Translat files
2021-12-17 3:30:34
DIR
drwxr-xr-x
folderAdvokat theme
2021-12-17 3:30:34
DIR
drwxr-xr-x
folder.quarantine
2021-12-17 3:30:34
DIR
drwxr-xr-x
folder.tmb
2022-05-05 8:35:03
DIR
drwxrwxrwx
folder.well-known
2021-12-17 3:30:34
DIR
drwxr-xr-x
folderwp-admin
2022-02-25 2:40:13
DIR
drwxr-xr-x
folder.wp-cli
2021-12-17 3:30:34
DIR
drwxr-xr-x
folderwp-content
2022-06-26 10:53:16
DIR
drwxr-xr-x
folderwp-includes
2021-12-17 3:30:37
DIR
drwxr-xr-x
folderwp-snapshots
2020-09-29 4:58:41
DIR
drwxr-xr-x
fileerror_log
2021-06-09 8:14:24
454.521 KB
-r--r--r--
file.htaccess
2022-02-25 2:40:12
0.207 KB
-rw-r--r--
fileindex.php
2022-02-25 2:40:11
0.395 KB
-rw-r--r--
filelicense.txt
2020-09-29 4:51:27
19.468 KB
-rw-r--r--
file.litespeed_flag
2020-09-29 4:51:27
0.29 KB
-rw-r--r--
filereadme.html
2022-03-11 4:28:15
7.272 KB
-rw-r--r--
filerobots.txt
2021-12-18 1:17:37
6.234 KB
-rw-r--r--
filewp-activate.php
2020-09-29 4:51:27
6.757 KB
-rw-r--r--
filewp-blog-header.php
2020-09-29 4:51:27
0.36 KB
-rw-r--r--
filewp-comments-post.php
2020-09-29 4:57:17
2.285 KB
-rw-r--r--
filewp-config.php
2020-09-29 4:56:57
3.153 KB
-rw-r--r--
filewp-config-sample.php
2020-09-29 4:51:27
2.83 KB
-rw-r--r--
filewp-cron.php
2020-09-29 4:51:27
3.757 KB
-rw-r--r--
filewp-links-opml.php
2020-09-29 4:51:27
2.443 KB
-rw-r--r--
filewp-load.php
2020-09-29 4:51:27
3.229 KB
-rw-r--r--
filewp-login.php
2020-09-29 4:51:27
38.624 KB
-rw-r--r--
filewp-mail.php
2020-09-29 4:51:27
8.206 KB
-rw-r--r--
filewp-settings.php
2020-09-29 4:51:27
18.518 KB
-rw-r--r--
filewp-signup.php
2020-09-29 4:51:27
30.356 KB
-rw-r--r--
filewp-trackback.php
2020-09-29 4:51:27
4.652 KB
-rw-r--r--
filexmlrpc.php
2021-06-07 10:42:55
2.996 KB
-rw-r--r--
Copyright © 2022 - UnknownSec