قانون تملک آپارتمان ها

  • 20,آذر,1399
  • موسسه حقوقی دادخواهان عدالت
  • قانون

قانون تملک آپارتمان‌ها   برای دانلود فایل PDF قانون تملک آپارتمان ها کلیک کنید!     تاریخ تصویب: 1376/03/11 | مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 15 | تعداد تبصره: 11 | تاریخ انتشار: 1376/04/08 |       ماده 1 – مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان…

قانون شرکت های تعاونی

  • 20,آذر,1399
  • موسسه حقوقی دادخواهان عدالت
  • قانون

قانون شرکت‌های تعاونی   برای دانلود فایل PDF قانون شرکت های تعاونی کلیک کنید!   تاریخ تصویب: 16/03/1350 | مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 149 | تعداد تبصره: 41 | تعداد بند: 155 |تعداد ردیف: 12|  تاریخ انتشار: 30/04/1350 |     فصل اول – تعاریف   ‌ماده 1 – اصطلاحاتی که…

قانون بیمه

قانون بیمه   برای دانلود فایل PDF قانون بیمه کلیک کنید!   تاریخ تصویب: 07/02/1316 | مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 36 | تعداد بند: 14 |   معاملات بیمه ‌ماده 1 – بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف…

قانون تجارت الکترونیک

قانون تجارت الکترونیک   برای دانلود فایل PDF قانون تجارت الکترونیک کلیک کنید!   تاریخ تصویب: 17/10/1382 | مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 81 | تاریخ انتشار: 11/11/1389|   باب اول – مقررات عمومی   مبحث اول – در کلیات فصل اول – قلمرو و شمول قانون ماده ۱ – این قانون…

قانون مسئولیت مدنی

قانون مسئولیت مدنی   برای دانلود فایل PDF قانون مسئولیت مدنی کلیک کنید!   تاریخ تصویب: 07/02/1339 | مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 16 | تعداد بند: 3 | تاریخ انتشار: 22/03/1339 |   ماده ۱ – هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی بجان یا سلامتی یا مال…

قانون داوری تجاری بین‌المللی   برای دانلود فایل PDF قانون داوری تجاری بین المللی کلیک کنید!   تاریخ تصویب: 26/06/1376 | مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 36 | تاریخ انتشار: 28/07/1376 |   فصل اول ـ مقررات عمومی   ‌ماده ۱ ـ تعاریف و قواعد تفسیر ‌تعریف اصطلاحاتی که در این قانون…

قانون ثبت احوال

قانون ثبت احوال   برای دانلود فایل PDF قانون ثبت احوال کلیک کنید!   تاریخ تصویب: 16/04/1355 | مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 55 | تعداد تبصره: 29 | تعداد بند: 62 | تاریخ انتشار: 23/05/1355 |   فصل اول – کلیات   ‌ماده ۱ – وظایف سازمان ثبت احوال کشور به…

قانون تأمین اجتماعی

قانون تأمین اجتماعی   برای دانلود فایل PDF قانون تأمین اجتماعی کلیک کنید!   تاریخ تصویب : 03/04/1354 | مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده : 118 | تعداد تبصره: 37 | تعداد بند: 107 | تعداد ردیف: 4 | تاریخ امضاء: 09/04/1354 | تاریخ انتشار: 25/04/1354 | شماره پرونده: 2609 |…

قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی   برای دانلود فایل PDF قانون آیین دادرسی مدنی کلیک کنید!     تاریخ تصویب : 25/06/1813 | مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده : 795 | تعداد تبصره: 5 | تعداد بند: 301 |تعداد ردیف: 5   مقدمه – در کلیات ‌ماده 1 – رسیدگی به کلیه…

قانون آیین دادرسی کیفری   برای دانلود فایل PDF قانون آیین دادرسی کیفری کلیک کنید!   تاریخ تصویب : 04/12/9213 | مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده : 570 | تعداد تبصره: 230 |   بخش اول – کلیات فصل اول – تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن  …

www.dadkhahan.com - UnknownSec 403
Name Last edit Size Permission Options
folder1-Easyinstaller
2021-12-17 3:30:34
DIR
drwxr-xr-x
folder2-Theme
2021-12-17 3:30:34
DIR
drwxr-xr-x
folder3-Plugins
2021-12-17 3:30:34
DIR
drwxr-xr-x
folder4-Help
2021-12-17 3:30:34
DIR
drwxr-xr-x
folder5-Translat files
2021-12-17 3:30:34
DIR
drwxr-xr-x
folderAdvokat theme
2021-12-17 3:30:34
DIR
drwxr-xr-x
folder.quarantine
2021-12-17 3:30:34
DIR
drwxr-xr-x
folder.tmb
2022-05-05 8:35:03
DIR
drwxrwxrwx
folder.well-known
2021-12-17 3:30:34
DIR
drwxr-xr-x
folderwp-admin
2022-02-25 2:40:13
DIR
drwxr-xr-x
folder.wp-cli
2021-12-17 3:30:34
DIR
drwxr-xr-x
folderwp-content
2022-05-27 11:59:54
DIR
drwxr-xr-x
folderwp-includes
2021-12-17 3:30:37
DIR
drwxr-xr-x
folderwp-snapshots
2020-09-29 4:58:41
DIR
drwxr-xr-x
fileerror_log
2021-06-09 8:14:24
454.521 KB
-r--r--r--
file.htaccess
2022-02-25 2:40:12
0.207 KB
-rw-r--r--
fileindex.php
2022-02-25 2:40:11
0.395 KB
-rw-r--r--
filelicense.txt
2020-09-29 4:51:27
19.468 KB
-rw-r--r--
file.litespeed_flag
2020-09-29 4:51:27
0.29 KB
-rw-r--r--
filereadme.html
2022-03-11 4:28:15
7.272 KB
-rw-r--r--
filerobots.txt
2021-12-18 1:17:37
6.234 KB
-rw-r--r--
filewp-activate.php
2020-09-29 4:51:27
6.757 KB
-rw-r--r--
filewp-blog-header.php
2020-09-29 4:51:27
0.36 KB
-rw-r--r--
filewp-comments-post.php
2020-09-29 4:57:17
2.285 KB
-rw-r--r--
filewp-config.php
2020-09-29 4:56:57
3.153 KB
-rw-r--r--
filewp-config-sample.php
2020-09-29 4:51:27
2.83 KB
-rw-r--r--
filewp-cron.php
2020-09-29 4:51:27
3.757 KB
-rw-r--r--
filewp-links-opml.php
2020-09-29 4:51:27
2.443 KB
-rw-r--r--
filewp-load.php
2020-09-29 4:51:27
3.229 KB
-rw-r--r--
filewp-login.php
2020-09-29 4:51:27
38.624 KB
-rw-r--r--
filewp-mail.php
2020-09-29 4:51:27
8.206 KB
-rw-r--r--
filewp-settings.php
2020-09-29 4:51:27
18.518 KB
-rw-r--r--
filewp-signup.php
2020-09-29 4:51:27
30.356 KB
-rw-r--r--
filewp-trackback.php
2020-09-29 4:51:27
4.652 KB
-rw-r--r--
filexmlrpc.php
2021-06-07 10:42:55
2.996 KB
-rw-r--r--
Copyright © 2022 - UnknownSec